Νέο έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Νέο έργο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αξιολόγηση της εφαρμογής της Πράξης (Υποέργο 5) που εντάσσεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» που υλοποιείται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020». Ο γενικός στόχος του έργου είναι η διαρκής αξιολόγηση των Υποέργων και των επιμέρους δράσεων της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» [Υποέργα 1 και 4 και οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις (Υποέργα 2,3 και 6)].

 

Η αξιολόγηση αποσκοπεί στο να:

  • μετρήσει την αποτελεσματικότητα της κάθε δράσης των Υποέργων της Πράξης σε σχέση με τους στόχους και τους προγραμματισμένους δείκτες επίτευξης
  • διαπιστώσει τις αδυναμίες και αποκλίσεις από τους στόχους
  • προτείνει βελτιωτικά μέτρα για την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση θα καταλήξει στη συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας του έργου.

Το έργο υλοποιείται μέσω των ακόλουθων εργασιών:

  • Ανάπτυξη «Μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης των Πράξεων»
  • Εκπόνηση τριών (3) Εκθέσεων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης της Πράξης και μια (1) Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης της Πράξης

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 19 μήνες ( 19/4/2019 - 19/11/2020).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

partner partner partner partner partner partner