ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗ ΓΡΕΝΑΔΑ!

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΗ ΓΡΕΝΑΔΑ!

Νέο έργο για την Κοινοπραξία της  ANCE με τίτλο “Strengthening of the Health Management Information System for Supply Chain Management in Grenada” στα πλαίσια του FWC SIEA 2018 - LOT 4: Human development and safety net.

Γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων μέσω μιας προγραμματισμένης αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος στη Γρενάδα, σε συνεργασία με τους κύριους ενδιαφερόμενους.

Ο ειδικός στόχος της δράσης αναμένεται να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του υφιστάμενου Συστήματος και σε εκτίμηση των ελλείψεων, μέσω χαρτογράφησης και επαλήθευσης των ροών εργασίας και των συναφών διαδικασιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου για την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού στον τομέα της υγείας στη Γρενάδα. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει την Κοινότητα, το Νοσοκομείο και τη Διοίκηση, με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών προμηθειών και χρήσης των εισροών στο σύνολο του συστήματος, ώστε να βελτιωθεί η παροχή και αποδοτικότητα των υπηρεσιών και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η κατάρτιση των ενδιαφερομένων αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του έργου.

Το έργο θα διαρκέσει 3 μήνες (Φεβρουάριος-Μάιος 2020).

Partners

partner partner partner partner partner partner