Νέο Έργο στο Ουζμπεκιστάν

Νέο Έργο στο Ουζμπεκιστάν

ΙΣΟΤΗΤΑ- Μαζί για την ισότητα των φύλων

Βασικός στόχος του έργου είναι να ‘’συμβάλλει στη μείωση της έμφυλης βίας στο Ουζμπεκιστάν και ιδίως στις περιοχές Ferghana, Kashkadarya και Namangan, όπου περισσότερο διαδεδομένη’’. Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί έξι αλληλένδετοι ειδικοί στόχοι: α) να εντοπιστούν  και να κατανοηθούν οι βαθύτερες αιτίες της ενδοοικογενειακής βίας στο Ουζμπεκιστάν με βάση της αντιλήψεις του γενικού πληθυσμού για το θέμα, β) να αυξηθεί η γενική και νομική ευαισθητοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών σχετικά με τα δικαιώματά τους αλλά και της κοινωνίας γενικότερα για την ενδοοικογενειακή βία, γ) να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι δεξιότητες των ΟΚΠ μέσα από τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, δ) να εκπαιδευτούν οι δημοσιογράφοι και οι επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από τη δουλειά τους, ε) να ενισχυθεί ο διάλογος και ο δίαυλος πληροφόρησης μεταξύ των ΟΚΠ και άλλων σχετικών εθνικών φορέων για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής που θα αφορά την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στ) να προωθηθεί η επικοινωνία και ο διάλογος για το συγκεκριμένο θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το έργο παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στις ακόλουθες ομάδες-στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση τους στην κοινωνία του Ουζμπεκιστάν:

  • 360 έφηβοι ηλικίας 12-16 ετών και 200 γυναίκες ηλικίας 16-44 ετών στις περιοχές Ferghana, Kashkadarya και Namangan: Αυτοί οι πληθυσμοί ζουν σχετικά σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές όπου η έμφυλη βία είναι σε υψηλότερα επίπεδα εκτός από την Τασκένδη
  • 60 ΟΚΠ (120 άτομα προσωπικό) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρώπινων/γυναικείων δικαιωμάτων και
  • 170 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης: Η ενίσχυση των ΜΜΕ και του αναπτυσσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος στο Ουζμπεκιστάν είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση των αρνητικών αφηγήσεων για το φύλο και την αποδυνάμωση των αρνητικών απόψεων για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες και η υλοποίησή του διαρθρώνεται ως εξής:

WP0: Διαχείριση και συντονισμός του έργου

WP1: Έρευνα μικρής κλίμακας σχετικά με τις αντιλήψεις για την ισότητα των φύλων και την ενδοοικογενειακή βία στο γενικό πληθυσμό

WP2: Ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών ΟΚΠ/συνασπισμών και δικτύων γυναικών

WP3: Εργαστήριο "Η ισότητα των φύλων στα μέσα ενημέρωσης" για δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης

WP4: Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

WP5: Διάδοση (M1-M30)

 

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τη τοπική ΜΚΟ «Mehrjon Center for Women and Children» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2021-2027, Μέτρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στο Ουζμπεκιστάν (EuropeAid/174917/DD/ACT/UZ).

Partners

partner partner partner partner partner partner