ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΚΟΛΑ (FWC SIEA 2018-LOT 4: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίκτυ Ασφάλειας) (Ιαν.- Μάιος 2019)

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ικανότητας των Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) στην Αγκόλα για την προετοιμασία προτάσεων επιχορήγησης και τη διαχείριση έργων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ, προωθώντας τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των επωφελούμενων από επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει σκοπό να παρέχει ανάπτυξη ικανοτήτων στην Κοινωνία των Πολιτών της Αγκόλα στους παρακάτω τομείς:

  • Τρόπος συμμετοχής και υποβολής προτάσεων στις προσκλήσεις της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων διαβούλευσης και ενημέρωσης, ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών για τις προσκλήσεις, εγγραφή στο PADOR, διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο PROSPECT, τεχνική συγγραφή πρότασης και οικονομική).
  • Κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται στις επιχορηγήσεις (συμπεριλαμβανομένης της νέας έκδοσης του PRAG).
  • Κύκλος έργου, συμπεριλαμβανομένης της Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (ROM).
  • Λογικό πλαίσιο, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης
  • Προετοιμασία των τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων της δράσης
  • Οριζόντια ζητήματα: φύλο, ανθρώπινα δικαιώματα (προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα), περιβάλλον και αλλαγή του κλίματος, άτομα με αναπηρίες, εθνοτικές ομάδες και άλλες ευάλωτες ομάδες.
  • Δικτύωση και υπεράσπιση

Η κατάρτιση απευθύνεται σε δυνητικούς υποψηφίους, συμμετέχοντες σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ιδίως στο πλαίσιο του θεματικού προγράμματος «Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (EIDHR) και του προγράμματος «Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών και Τοπικές Αρχές» (OSC-AL) καθώς και των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ή άλλα μέσα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Κοινωνίας των Πολιτών και Τοπικών αρχών  (CSO-LA) και υλοποιείται από το FWC SIEA 2018-LOT 4: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίκτυ Ασφάλειας, του οποίου η ANCE ηγείται της κοινοπραξίας.

Partners

partner partner partner partner partner partner