‘’Τεχνική υποστήριξη για μια περισσότερο πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Λίβανο’’

Το εκπαιδευτικό σύστημα του Λίβανου είναι ένα αρκετά καλά αναπτυγμένο σύστημα, που παρά τις πολλαπλές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής που ξεκίνησε τον Οκτώβριου του 2019 και της πανδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, προσπάθησε να παρέχει τους κατάλληλους σχηματισμούς ώστε να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα δημόσια σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σπουδαστών που φοιτούσαν σε αυτά. Η εκπαίδευση που προσφέρθηκε στην πλειονότητα των ιδρυμάτων δεν παρείχε τις απαραίτητές δεξιότητες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τις αγοράς εργασίας.

Οι αξιολογήσεις εστιάζουν στην αποτίμηση των επιτευγμάτων, στη ποιότητα και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης πολιτικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις προσαρμοσμένες προσεγγίσεις και στη συνεισφορά για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί κυρίως στα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος, θα αναλύσει τη συμμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις εθνικές προτεραιότητες τα αποτελέσματα και τις καλές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο και επιπλέον θα αξιολογήσει την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής αξιολόγησης της προστιθέμενης αξίας για την περίοδο έως το 2035 ή πέραν αυτού του διαστήματος.

Η Κοινοπραξία της ANCE έχει επιλέξει 2 εμπειρογνώμονες για την εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένου ενός τοπικού εμπειρογνώμονα με διεθνή εμπειρία, ώστε να επιτευχθεί καλή συνεργασία και συντονισμός με την ΚΕ1, με τον Γενικό Διευθυντή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στη χώρα και με τους εμπλεκόμενους δικαιούχους σε τοπικό επίπεδο.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι να παρέχει στις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύτερο κοινό:

  • μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση της απόδοσης της τεχνικής υποστήριξης για μια περισσότερο πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Λίβανο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσμάτων, τα οποία υπολογίζονται με βάση τους αναμενόμενους στόχους, καθώς και τους λόγους που τα ενισχύουν
  • τα βασικά διδάγματα, τα συμπεράσματα και τις σχετικές προτάσεις με στόχο την βελτίωση των τωρινών και μελλοντικών παρεμβάσεων

 

Προσδοκόμενα αποτελέσματα:

Αποτέλεσμα 1: Ανάπτυξη ενός αναθεωρημένου σχεδίου δράσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (με χρονοδιάγραμμα, δείκτες, κοστολόγηση, ρόλους και ευθύνες κ.λπ.) και χαρτογράφηση των φορέων και των προσφερόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα)

Αποτέλεσμα 2: Πρόταση συστήματος μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων διδακτικών διαδικασιών

Αποτέλεσμα 3: Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της μάθησης κατά την εργασία

Αποτέλεσμα 4: Βελτίωση της βάσης πληροφοριών για πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τον προγραμματισμό της, την κοστολόγηση και την διαχείριση της στον Λίβανο.

Αποτέλεσμα 5: Προώθηση μοντέλων απόκτησης γνώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εργασία στον Λίβανο και αύξηση της αναγνωσιμότητάς τους.

Αποτέλεσμα 6: Προσδιορισμός νέων κλάδων για την πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικού υλικού και υλοποίηση πιλοτικών έργων.

 

Το έργο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την ANCE N.G.O.

Partners

partner partner partner partner partner partner