Όροι χρήσης

Συμφωνία μεταξύ χρήστη και ANCE

Η ιστοσελίδα ANCE προσφέρεται σε εσάς υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσή σας ότι θα λάβετε χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν. Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας της ANCE αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για όλους αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και προειδοποιήσεις.

Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η ANCE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ειδοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται η ιστοσελίδα της συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των τελών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας.

 Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα της ANCE μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοσελίδες ("συνδεδεμένες ιστοσελίδες"). Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τον έλεγχο της ANCE και η ANCE δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε μια Συνδεδεμένη Ιστοσελίδα ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε Συνδεδεμένο Site. Η ANCE δεν ευθύνεται για τη μετάδοση μέσω διαδικτύου ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η ANCE παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε εσάς μόνο για λόγους ευκολίας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της ANCE της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε σύνδεσης με τους φορείς της.

 Παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας της ANCE, είναι η εγγύηση από την πλευρά σας ότι δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος  ή απαγορευμένος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, προϋποθέσεις ή ειδοποιήσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της ANCE με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη, ανεπεργοποίηση ή υποβάθμιση της ιστοσελίδας, ή να παρεμβαίνετε στην χρήση και απόλαυση οποιουδήποτε άλλου μέρους της ιστοσελίδας ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο που δεν  γίνεται σκόπιμα διαθέσιμο ή παρέχεται μέσω των ιστοσελίδων της ANCE.

 Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ANCE μπορούν να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Η ANCE μπορούν να κάνουν βελτιώσεις ή / και αλλαγές στην ιστοσελίδα της ANCE οποιαδήποτε στιγμή. Συμβουλές που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας της ANCE δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για προσωπικές, ιατρικές, νομικές ή οικονομικές αποφάσεις και θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για συγκεκριμένες συμβουλές ανάλογα με την κατάστασή σας.

Η ANCE δεν εγγυάται για την καταλληλότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, επικαιρότητα, και ακρίβεια των πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών γραφικών που περιέχονται στην ANCE  για οποιονδήποτε σκοπό. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλες αυτές οι πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες και σχετικά γραφικά παρέχονται «ως έχει» χωρίς εγγύηση ή όρο οποιουδήποτε είδους. H ANCE αποποιείται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σε σχέση με τις πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες και σχετικά γραφικά, συμπεριλαμβανόμενων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η ΑNCE δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ποινικές, περιστασιακές, ειδικές, επακόλουθες ζημιές ή οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια χρήσης , δεδομένων ή κερδών, που προκύπτει από ή σε οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση ή την απόδοση της ιστοσελίδας ANCE, με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ANCE  ή σχετικών υπηρεσιών, την παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα, υπηρεσίες και σχετικά γραφικά που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας της ANCE, ή άλλως προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας της ANCE, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδίκημα, αμέλεια, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλως, ακόμα εάν η ANCE ή οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές της έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών. Επειδή ορισμένα κράτη / δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας της ANCE, ή με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση είναι να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας της ANCE.

Υπηρεσίες επικοινωνίας: ance@ance-hellas.org

Τερματισμός/περιορισμός πρόσβασης

Η ANCE διατηρεί το δικαίωμα, στη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της και των σχετικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Η εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας από την ANCE υπόκειται στους υφιστάμενους νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτε που περιέχεται στη συμφωνία αυτή δεν παρεκκλίνει από το δικαίωμα της ANCE να συμμορφώνεται με κυβερνητικές, δικαστικές και νομικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ANCE ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν ή συγκεντρώθηκαν από την ANCE σε σχέση με αυτή τη χρήση. Εάν κάποιο μέρος της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ρητρών αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών ευθύνης που εκτίθενται ανωτέρω, τότε η μη έγκυρη ή μη εκτελεστέα διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της ANCE  σε σχέση με τον ιστότοπο της ANCE και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του χρήστη και της ANCE σε σχέση με την ιστοσελίδα της ANCE. Μια τυπωμένη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε ειδοποίηση που δίδεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι παραδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στην ίδια έκταση και υπό τους ίδιους όρους όπως και άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν αρχικά σε έντυπη μορφή. Είναι ρητή η επιθυμία των μερών να συντάξουν αυτή τη συμφωνία και όλα τα συναφή έγγραφα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων

Όλα τα περιεχόμενα του Δικτυακού τόπου της ANCE είναι: Copyright 2017, Athens Network of Collaborating Experts (ANCE). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Partners

partner partner partner partner partner partner