ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Σ.Α.μεΑ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η διαρκής αξιολόγηση των Υποέργων και των επιμέρους δράσεων της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» [Υποέργα 1 και 4 και οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις (Υποέργα 2,3 και 6)].

Η αξιολόγηση αποσκοπεί στο να:

  • μετρήσει την αποτελεσματικότητα της κάθε δράσης των Υποέργων της Πράξης σε σχέση με τους στόχους και τους προγραμματισμένους δείκτες επίτευξης
  • διαπιστώσει τις αδυναμίες και αποκλίσεις από τους στόχους
  • προτείνει βελτιωτικά μέτρα για την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση θα καταλήξει στη συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας του έργου. Το έργο υλοποιείται μέσω των ακόλουθων εργασιών:

  • Ανάπτυξη «Μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης των Πράξεων»
  • Εκπόνηση τριών (3) Εκθέσεων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης της Πράξης
  • Εκπόνηση μιας (1) Έκθεσης Τελικής Αξιολόγησης της Πράξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 19 μήνες (19/4/2019 - 19/11/2020).

Partners

partner partner partner partner partner partner