ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SHARE (ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤIΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ (FWC SIEA 2018 – LOT4: HUMAN DEVELOPMENT AND SAFETY NET)

Ο γενικός στόχος του προγράμματος SHARE ήταν να συμβάλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Μπαγκλαντές και σε ένα εθνικό βασικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει βασικές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τα πιο δυσπρόσιτα παιδιά, τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, σε 217 περιοχές και σε 47 συνοικίες σε 7 τμήματα του Μπαγκλαντές, χρησιμοποιώντας ποικίλες προσεγγίσεις που δίνουν μαθήματα για το τι λειτουργεί καλύτερα και γιατί, μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και βοηθούν στην δημιουργία διαχείρισης ικανότητας και πολιτισμού βάσει αποτελεσμάτων, σε συνεκτικές συνδέσεις με το επίσημο σύστημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες πρωτοβουλίες μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλάμβαναν: i) την παροχή πρόσβασης στη βασική αλλά με ποιότητα εκπαίδευση για όσους θα αποκλείονταν ούτως ή αλλιώς, αξιοποιώντας/χτίζοντας αποδεδειγμένα ορθές πρακτικές, ii) μεγιστοποιώντας την αποτελεσματική χρήση των πόρων, ιδίως με την υιοθέτηση ολιστικών προσεγγίσεων, και iii) προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας κουλτούρας διδασκαλίας μαθημάτων.

Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, απαιτήθηκε αξιολόγηση με κύριους στόχους την παροχή των σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενδιαφερόμενων μερών με:

  • Μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των παρελθουσών επιδόσεων του προγράμματος SHARE, με ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του με βάση τους στόχους του.
  • Βασικά διδάγματα και συστάσεις για τη βελτίωση πιθανών μελλοντικών ενεργειών.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση του αντίκτυπου που προκαλείται από τη δράση, συμπεριλαμβανομένης της απροσδόκητης προστιθέμενης αξίας, εάν υπάρχει. Οι κύριοι χρήστες αυτής της αξιολόγησης θα είναι η αντιπροσωπεία της ΕΕ και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετείχαν στην εφαρμογή του προς αξιολόγηση έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υλοποιηθεί από την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner