Η ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Hu.Ri.Su) (2009-2011)

Το πρόγραμμα Human Rights Sunrise (Hu.Ri.Su) απευθυνόταν σε νέους και νέες (15-18 ετών) και βασικός του στόχος ήταν να συνεισφέρει στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως εργαλείο για την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.

Το πρόγραμμα στόχευε στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της νεολαίας και του ευρύτερου κοινού στην Ευρώπη σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, βασισμένη σε κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της μη διάκρισης, της αλληλεγγύης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώξε την εμπλοκή καθηγητών, μαθητών καθώς και του ευρύτερου κοινού σε διαδραστικές δραστηριότητες με γνώμονα την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν:

  • Διοργάνωση εργαστηρίων στα σχολεία: Ομάδες εργασίας στις σχολικές αίθουσες που υποστηρίζονταν από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, από τους εμπειρογνώμονες και τους υπεύθυνους του προγράμματος. Θέματα που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των εργαστηρίων: Ανθρώπινα δικαιώματα και ειρήνη, πολυπολιτισμικός διάλογος και δικαιώματα μειονοτήτων, ευρωπαϊκή ιθαγένεια και πολυπολιτισμικότητα, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 20ο αιώνα, βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ελευθερία, δημοκρατία, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο πλαίσια της αμοιβαιότητας.
  • Διοργάνωση διαγωνισμού, σε κάθε χώρα, του επιτραπέζιου παιχνιδιού για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hu.Ri.Su αλλά και τελικού Ευρωπαϊκού διαγωνισμού.
  • Διοργάνωση 10 ήμερου εργαστηρίου «Atelier» για τη δημιουργία της θεατρικής παράστασης «Ημέρες μνήμης» με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Διοργάνωση της εκδήλωσης "Human Rights Sunrise" με στόχο την έναρξη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Culture 2007-2013)

Partners

partner partner partner partner partner partner