ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ – ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (FWC SIEA 2018- LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) (Ιούλιος 2019-Ιαν. 2020)

Το έργο αποσκοπεί στο:

  •            Να πραγματοποιήσει μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των παρελθουσών επιδόσεων του MOST*, χρησιμοποιώντας τα πέντε πρότυπα κριτήρια αξιολόγησης της DAC, συγκεκριμένα: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και πρώιμα σημάδια επιπτώσεων δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του, με βάση τους αναμενόμενους στόχους του, καθώς και τους λόγους που δικαιολογούν τα αποτελέσματα αυτά.

 

  •            Να καταγράψει αποκτημένη γνώση, συμπεράσματα και σχετικές συστάσεις με στόχο τη βελτίωση των τρεχουσών και μελλοντικών δράσεων. Ειδικότερα, η αξιολόγηση αυτή θα χρησιμεύσει στην αξιολόγηση των επιδόσεων του MOST (τα επιτευχθέντα αποτελέσματά του, τα διδάγματα του παρελθόντος και πιθανές ελλείψεις) καθώς και στην παροχή συστάσεων για την ολοκλήρωση του MOST II και του σχεδιασμού του επικείμενου MOST+. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα μετρήσει: α) την Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και β) τη συνοχή της ίδιας της δράσης, με το πλαίσιο συνεργασίας της ΕΕ με τη Λευκορωσία, τους στόχους της ανατολικής εταιρικής σχέσης και με άλλες πολιτικές της ΕΕ καθώς και δράσεις των Κρατών Μελών.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) και υλοποιείται από την ANCE.

* MOST: Mobility Scheme for Targeted People to People Contacts: Πρόγραμμα Κινητικότητας για στοχευμένες επαγγελματικές επαφές.

 

Partners

partner partner partner partner partner partner