ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROMAC ΣΤΗΝ ΤΖΑΜΑΙΚΑ (FWC SIEA 2018- LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (Σεπτ.2019-Σεπτ.2020)

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα έλαβε 22 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 4 (μείωσης της παιδικής θνησιμότητας) και 5 (βελτίωση της υγείας των μητέρων). Η συμφωνία χρηματοδότησης της ΕΕ για την υλοποίηση ενός προγράμματος για τη μείωση της μητρικής και παιδικής θνησιμότητας (PROMAC) υπογράφηκε το 2013. Οι ειδικοί στόχοι του PROMAC περιλαμβάνουν τη μείωση της συχνότητας των θανάτων των νεογνών και και των μητέρων, τη βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης κυήσεων υψηλού κινδύνου στο επίπεδο τριτοβάθμιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης και των δικαιωμάτων των ασθενών.

Οι κύριοι στόχοι αυτής της αξιολόγησης είναι α) να παράσχουν μια συνολική ανεξάρτητη εκτίμηση των περασμένων επιδόσεων του PROMAC, χρησιμοποιώντας τα πέντε πρότυπα κριτήρια αξιολόγησης της ΕΑΒ, συγκεκριμένα: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και πρώιμα σημάδια επιπτώσεων και β) να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό πέτυχε τους αναμενόμενους στόχους και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τους λόγους που δικαιολογούν αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να βελτιωθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις.

Επιπλέον, η αξιολόγηση θα μετρήσει δύο ειδικά κριτηρία της ΕΕ: α) την προστιθέμενη αξία της ΕΕ και β) τη συνοχή της ίδιας της δράσης, με τη στρατηγική της ΕΕ στη Τζαμάικα και με άλλες πολιτικές της ΕΕ και δράσεις των κρατών μελών, στον τομέα της υγείας.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και οι κύριοι εταίροι υλοποίησης είναι η ANCE και η EMERCON.

Partners

partner partner partner partner partner partner