Προώθηση του εθελοντισμού των μεταναστών για την ανάκτηση του τρόπου ζωής σε κοινότητες (2011-2012)

Το πρόγραμμα “Promote Immigrant Volunteering to Reclaim Community Life (Προώθηση του εθελοντισμού των μεταναστών για την ανάκτηση του τρόπου ζωής σε κοινότητες) υλοποιήθηκε από τη ANCE στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 και με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ ("Call for proposals for flagship projects in the framework of the European Year of Volunteering 2011- COMM/C2/1-2010 EYV").

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην προώθηση του εθελοντισμού και τη δικτύωση των μεταναστών και μη στις τοπικές κοινότητες και γειτονιές, με στόχο την ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν και την ένταξη στη ζωή της κοινότητας.

Στόχευε επίσης στη διευκόλυνση και την προώθηση της οργάνωσης δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στα πλαίσια των τοπικών κοινοτήτων (community based) που αποσκοπούν στη γεφύρωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων με τους κατοίκους και τις οργανώσεις της περιοχής και στην ενίσχυση της συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Ακόμη επιδίωκε να διευκολύνει τις εθελοντικές δραστηριότητες που εμπλέκουν μετανάστες και να αναπτύξει τις ικανότητες των δομών ή των οργανώσεων που ασχολούνται με εθελοντικές δραστηριότητες (που είτε διοικούνται από είτε έχουν ως ομάδα στόχο τους μετανάστες).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα μέσα από τις δράσεις του:

  • Ενίσχυσε τις ικανότητες του προσωπικού και των εθελοντών των δομών ή/και των οργανώσεων που δουλεύουν με μετανάστες στην οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων και διευκόλυνε τη συμμετοχή των μεταναστών στον εθελοντισμό.
  • Ενθάρρυνε τους κατοίκους των Αθηναϊκών συνοικιών (μετανάστες και μη) να εμπλακούν σε εθελοντικές δραστηριότητες για να γνωριστούν καλύτερα, να αναλάβουν δράση για θέματα της κοινότητας που έχουν σημασία για όλους και να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα, κάτι που βοηθά να βγουν από την απομόνωση και την αποξένωση.
  • Διευκόλυνε την επιτυχημένη διαχείριση της πολιτισμικής πολυμορφίας, αποδυναμώνοντας τα αρνητικά στερεότυπα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.
  • Αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς ο εθελοντισμός μπορεί να προωθήσει την ένταξη των μεταναστών και το τι μπορούν οι μετανάστες να συνεισφέρουν στον εθελοντισμό και την κοινωνία.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:

  • Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την κοινωνική ένταξη και τον εθελοντισμό σε επίπεδο κοινότητας και τις καλές πρακτικές.
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Digital Neighbourhood) πληροφόρησης και επικοινωνίας για την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
  • Υλοποίηση σεμιναρίου ενδυνάμωσης ικανοτήτων του προσωπικού ή/και των εθελοντών των δομών και των οργανώσεων που δουλεύουν με μετανάστες σε θέματα οργάνωσης εθελοντικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης εθελοντών.
  • Διοργάνωση τοπικών ενημερωτικών εκδηλώσεων τον Δεκέμβριο του 2011 για την προώθηση του εθελοντισμού και της σημασίας της συμμετοχής των μεταναστών.
  • Διοργάνωση 2ήμερου συνεδρίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος το Φεβρουάριο του 2012 στην Αθήνα.

 

Partners

partner partner partner partner partner partner