ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ LMI/ SMART LMI

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ψηφιακής λύσης που επιτρέπει τόσο στους συμβούλους σταδιοδρομίας όσο και στους πελάτες τους να κατανοούν εύκολα τις σύγχρονες τάσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων τους ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Το ηλεκτρονικό εργαλείο θα εμπλουτίσει το έργο των επαγγελματιών αναζητώντας νέους τρόπους εκμετάλλευσης ανοιχτών δεδομένων και νέας τεχνολογίας (ιδιαίτερα σε σχέση με το LMSI και τα ευρωπαϊκά εργαλεία) που θα προσθέσει λειτουργικότητα στις παραδοσιακές μεθόδους αυτοεκτίμησης. Το ηλεκτρονικό αυτό εργαλείο θα παρουσιαστεί σε μια ψηφιακή εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες, τόσο ανεξάρτητα όσο και μέσω υποστηριζόμενης καθοδήγησης. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, η εφαρμογή θα συμπληρωθεί από μια σειρά από πηγές Συνεχούς Επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD resources- webinars, training material) για τους επαγγελματίες προκειμένου να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στο LMSI και στην ψηφιακή καθοδήγηση. Η έρευνα του έργου θα λειτουργήσει και ως μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα αποτελέσει βάση τεκμηρίωσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι αποσκοπούν στο να αναπτύξουν περαιτέρω τα ανοικτά δεδομένα, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την πολιτική για την αγορά εργασίας κ.λπ.

Ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εξής: εργαζόμενοι ή άνεργοι, περιθωριοποιημένοι νέοι (NEETs, μετανάστες, κ.λπ.) και ενήλικοι χαμηλής ειδίκευσης.

H ANCE συμμετέχει στο έργο με τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  • Έρευνα δευτερογενών στοιχείων
  • Διασφάλιση ποιότητας
  • Πιλοτική μελέτη και εκτίμηση επιπτώσεων
  • Διάδοση και Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου
  • Αξιολόγηση εργαλείων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, Προγράμματα Συνεχούς Συνεργασίας 2017, και αφορά στην προτεραιότητα 3 (Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας). Της κοινοπραξίας που το υλοποιεί ηγείται η Aspire - Igen Ltd

Partners

partner partner partner partner partner partner