Η Κοινωνική Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών: ποια εργαλεία για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού; (2009-2010)

Όταν παρουσιάζονται οι μηχανισμοί για μια ιδιαίτερα συμμετοχική δημοκρατία, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι ΜΚΟ αποτελούν τους κύριους φορείς μέσω των οποίων ακούγεται η φωνή των πολιτών και πλησιάζουν πιο κοντά στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Πέρα από τις βασικές κοινωνικές και οικονομικές τους λειτουργίες, οι οργανισμοί αυτοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό αστικό, κοινωνικό ρόλο και συνεισφέρουν στην πολιτική αποκατάσταση. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη γνωρίζουν πια πως η έντονη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης είναι απαραίτητη. Η συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στη δημιουργία πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων ενισχύει τη νομιμότητα των δημόσιων οργανισμών και των δραστηριοτήτων τους.

Στα πλαίσια της ανανέωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των νέων προκλήσεων για την Ε.Ε. σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η γαλλική οργάνωση “La Ligue de l’Enseignement”, μαζί με 7 άλλους οργανισμούς και ΜΚΟ από 7 χώρες της Ε.Ε. (Βέλγιο, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία), αποφάσισε τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής διαβούλευσης των πολιτών δίνοντας έμφαση στο παρακάτω ζήτημα: Η Κοινωνική Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών: ποια εργαλεία για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού;

Η διαβούλευση αυτή αποσκοπούσε στην προώθηση ανταλλαγών και συζητήσεων ώστε οι πολίτες να γίνουν γνώστες των ευρωπαϊκών ζητημάτων και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης:

  • Μέσω της ενασχόλησής τους με καίρια θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την κοινωνική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνική, τοπική ζωή καθώς και τη σημαντικότητα των συνεταιριστικών, συλλογικών πρακτικών
  • Μέσω της ενημέρωσης και της ενίσχυσης της συζήτησης σε θέματα της επικαιρότητας όπως η στρατηγική της Λισαβόνας μετά το 2010 και η νέα ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
  • Μέσω της προώθησης της αστικής και πολιτικής δέσμευσης όπως και των διαφόρων εργαλείων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προάγουν σημαντικά τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης.

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “Europe for Citizens”, ACTION 1: MEASURE 2.1.

Partners

partner partner partner partner partner partner