Ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών στον Τομέα της Υγείας για τη Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού, στη Γρενάδα (FWC SIEA 2018- LOT4: HUMAN DEVELOPMENT AND SAFETY NET)

Σκοπός του έργου αυτού είναι η συμβολή στους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμιστικών ενεργειών προς ένα σύστημα υγείας που προάγει τις βασικές αξίες της υγείας ως ανθρώπινο δικαίωμα, την ισότητα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και την αλληλεγγύη μεταξύ των ποικίλων κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας.

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων μέσω μιας προγραμματισμένης αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος στη Γρενάδα, σε συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους.

Ο συγκεκριμένος στόχος αυτής της δράσης αναμένεται να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού για την εκτίμηση των ελλείψεων, με χαρτογράφηση, επαλήθευση των ροών εργασίας εξαρτημάτων και συναφών διαδικασιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου για την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού στον τομέα της υγείας στη Γρενάδα. Αυτό θα περιλαμβάνει την Κοινότητα, το Νοσοκομείο και τη Διοίκηση, με στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προμήθειας και χρήσης των εισροών στο σύνολο του συστήματος, ώστε να βελτιωθεί η παροχή και αποδοτικότητα των υπηρεσιών και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η κατάρτιση των ενδιαφερομένων αναμένεται ως βασικό στοιχείο του έργου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα υλοποιηθεί από την ANCE.

 

 

Partners

partner partner partner partner partner partner