ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: EuropeAid / 161465 / DD / ACT / BA, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ –ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (IPA II ) (FWC SIEA 2018-LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (07/03 / 2019- 07/09/2019)

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επωφελείται από έξι προγράμματα εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, και η συμμετοχή της χρηματοδοτείται από το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας 2014-2020 (IPA II). Ο μηχανισμός IPA II υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία με σκοπό την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η επικεφαλής χώρα στο διμερές διασυνοριακό πρόγραμμα με το Μαυροβούνιο. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να χρηματοδοτήσει διασυνοριακής συνεργασίας έργα που θα συμβάλουν στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, από τις συμμετέχουσες χώρες, στρατηγικών στόχων. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και η δεύτερη το Δεκέμβριο του 2018.

Το συγκεκριμένο έργο θα υποστηρίξει τη διαδικασία επιλογής των δράσεων που εντάσσονται στο Lot 2 της 2ης πρόσκλησης, της οποίας οι θεματικές προτεραιότητες είναι: Ενθάρρυνση της τουριστικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, με τον ειδικό στόχο 3.2: Η ποιότητα και η διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς βασιζόμενη στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση της βοήθειας της ΕΕ, και συγκεκριμένα του διασυνοριακού προγράμματος στήριξης προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να επιτευχθεί μια ποιοτική, πλήρης και συνεκτική διαδικασία επιλογής προτάσεων τόσο σχετικά με την τεχνική όσο και την οικονομική αξιολόγηση τους (περίπου 60 σχέδια έργου πλήρως συμμορφωμένα με τα διοικητικά κριτήρια επιλογής και 16 πλήρεις αιτήσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες επιχορήγησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας IPA (NEAR) και υλοποιείται από την ANCE και τη DMI Associates.

Partners

partner partner partner partner partner partner