Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση των ικανοτήτων του Υπουργείου Γυναικείων Υποθέσεων – Αιθοπία (2011-2014)

Το πρόγραμμα επιδιώξε να αντιμετωπίσει δύο προβληματικούς τομείς: (α) τους θεσμικούς περιορισμούς ικανότητας της Δομής των γυναικείων υποθέσεων, βελτιώνοντας τους μηχανισμούς για την προώθηση των γυναικών και (β) την έλλειψη οικονομικής ενίσχυσης, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, παρέχοντας δεξιότητες επιχειρηματικότητας και ηγεσίας, που θα συμβάλουν στην έξοδο των γυναικών από τη φτώχεια.

Οι δραστηριότητες του έργου ευθυγραμμίζονταν με τις δράσεις που προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης για την εναρμόνιση και την ευθυγράμμιση του Υπουργείου Γυναικείων Υποθέσεων (Ministry of Women’s Affairs-MoWA) το οποίο αποτελεί το κύριο στρατηγικό έγγραφο του.

Σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας προσδιορίστηκαν οι ευκαιρίες της αγοράς και οι ελλείψεις δεξιοτήτων με σκοπό την κατάλληλη σύνδεση των υπηρεσιών με τις ανάγκες των γυναικών και την παροχή προσαρμοσμένων πακέτων κατάρτισης στις ανάγκες τους και στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς.

Σε επιλεγμένες ομάδες γυναικών παρασχέθηκε επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σε ειδικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας / ώστε να τους επιτραπεί να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δημιουργίας εισοδήματος και να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση. Συμβουλευτική υποστήριξη και υποστήριξη παρακολούθησης παρασχέθηκε επίσης ώστε να εξασφαλιστούν οι δεσμοί με τον ιδιωτικό τομέα, τους συνεταιρισμούς καθώς και με άλλες υπάρχουσες πρωτοβουλίες και επίσημα δίκτυα. Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες που ασχολούνταν στην άτυπη οικονομία, έλαβαν την αναγνώριση και τη νομική προστασία και εκείνες που ήταν άνεργες απέκτησαν πρόσβαση στην απασχόληση.

Η ενδυνάμωση των ικανοτήτων για την επιχειρηματικότητα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τρεις αστικές περιοχές (Diredawa, Harar και στα Kebeles της Addis Ababa) και στην Jijiga.

Partners

partner partner partner partner partner partner