Κατάρτιση του προσωπικού των μουσείων της Γεωργίας για την οργάνωση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης εκθεμάτων του μουσείου, καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή αντιγράφων με στόχο να υποστηρίξει την πιλοτική λειτουργία βιώσιμων και πιστοποιημένων εργαστηρίων για την παραγωγή μουσειακών αντιγράφων (2007-2008)

O κύριος στόχος του έργου ήταν να παρέχει οργανωτική και τεχνική βοήθεια προς το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τιφλίδα για τη δημιουργία και ανάπτυξη αυτο-χρηματοδoτούμενων πόρων με κύριο σκοπό την πιλοτική υποστήριξη των Περιφερειακών Μουσείων στην περιοχή Vani ή Nakalakevi, μέσα από-την ίδρυση καταστημάτων που θα που πωλούν αναπαραγωγές των αντίστοιχων εκθεμάτων στα Μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιελάμβανε δράσεις:

  • Υποστήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία των δομών και των κανόνων των καταστημάτων για την πιστοποιημένη αναπαραγωγή των Μουσειακών Εκθεμάτων και
  • Υποστήριξη της δημιουργίας-επιχειρήσεων που παράγουν τις αυθεντικές αναπαραγωγές των μουσειακών εκθεμάτων

Το έργο συγ-χρηματοδοτήθηκε από την ΥΔΑΣ-Υπουργείο Εξωτερικών.

Partners

partner partner partner partner partner partner