Διεθνής ανταλλαγή εμπειριών για την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων (2005-2007)

Το έργο επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων άνω των 55 ετών με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και την παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των προσόντων τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν την ανταλλαγή εμπειριών και την συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με στόχο την προσέγγιση σημαντικών πτυχών της διαχείρισης των δημογραφικών αλλαγών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Στα πλαίσια του έργου εκδόθηκε μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική Διαχείρισης της Ηλικίας δομημένη σε τέσσερις άξονες που περιλαμβάνουν βασικά μέτρα για την υποστήριξη της παραμονής των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στην απασχόληση και τη διατήρηση και αναβάθμιση των ικανοτήτων και της απασχολησιμότητας τους. Κάθε μέτρο συμπληρώνεται από επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης της ηλικίας.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το «Διακρατικό Πρόγραμμα Ανταλλαγών για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού» της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Partners

partner partner partner partner partner partner