Ανάπτυξη προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Μπενίν

Οι υπηρεσίες που ζητήθηκαν αφορούν την κινητοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών μιας ομάδας δύο εμπειρογνωμόνων με σκοπό τον εντοπισμό και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της προτεραιότητας του Πολυετούς Ενδεικτικού Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μπενίν 2021-2027 και σε συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του EUD και την ανάλυση των διαφόρων εμπειριών, προγραμμάτων, στρατηγικών και σχεδίων σε αυτόν τον τομέα, οι ειδικοί θα πρέπει να συμβάλουν στον καθορισμό του νέου προγράμματος ΤΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπενίν.

Το μελλοντικό πρόγραμμα TVET θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς τις μεταρρυθμίσεις TVET, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και σε διαβούλευση με οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να προσανατολίζεται στην παρακολούθηση των δαπανών που συνδέονται με τις πολιτικές στους τομείς: εκπαίδευση, απασχόληση, φύλο και κοινωνική προστασία.

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι να υποστηρίξει την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DUE) στον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση ενός προγράμματος στον τομέα της Τεχνικής Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης.

Ειδικοί Στόχοι:

  • Διεξαγωγή ανάλυσης των αναγκών του θεσμικού και του ιδιωτικού τομέα και μια σύντομη διάγνωση της τρέχουσας κατάστασης της πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Μπενίν.
  • Εκτέλεση μελέτης διαμόρφωσης προγράμματος με πλήρη ανάλυση των παραδοχών/κινδύνων του προγράμματος και σύνταξη εγγράφου δράσης σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ, με οικονομική προσομοίωση, σχέδιο δράσης και λογικό πλαίσιο.
  • Πρόταση δομικών και συνεκτικών έργων που προκύπτουν από το Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2021-2027 της ΕΕ στο Μπενίν και την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνική Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στους τομείς και τους φορείς που έχουν προσδιοριστεί.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

Αποτέλεσμα 1: Προσδιορισμός και διαμόρφωση προγράμματος TVET στο πλαίσιο του Πολυετούς Πλάνου 2021-2027, σε συνέργεια με την Εθνική Στρατηγική TVET .

Αποτέλεσμα 2: Προετοιμασία προτάσεων παρέμβασης, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει την περιγραφή της δράσης, τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα και το logical framework.

Αποτέλεσμα 3: Προετοιμασία τελικής έκθεσης.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Μάιο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2022. Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από τη Luvent.

Partners

partner partner partner partner partner partner