Τελική αξιολόγηση του προγράμματος «Τεχνική υποστήριξη για μια περισσότερο πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Λίβανο» (FWC SIEA 2018 – LOT 4: Human Development and Safety Net)

Βασικοί στόχοι του έργου είναι να παρέχει στις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύτερο κοινό:

- μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση της απόδοσης της τεχνικής υποστήριξης για μια περισσότερο πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Λίβανο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσμάτων, τα οποία υπολογίζονται με βάση τους αναμενόμενους στόχους, καθώς και τους λόγους που τα ενισχύουν
- τα βασικά διδάγματα, τα συμπεράσματα και τις σχετικές προτάσεις με στόχο την βελτίωση των τωρινών και μελλοντικών παρεμβάσεων

Προσδοκόμενα αποτελέσματα:
Αποτέλεσμα 1: Ανάπτυξη ενός αναθεωρημένου σχεδίου δράσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (με χρονοδιάγραμμα, δείκτες, κοστολόγηση, ρόλους και ευθύνες κ.λπ.) και χαρτογράφηση των φορέων και των προσφερόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) Αποτέλεσμα 2: Πρόταση συστήματος μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων διδακτικών διαδικασιών Αποτέλεσμα 3: Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της μάθησης κατά την εργασία
Αποτέλεσμα 4: Βελτίωση της βάσης πληροφοριών για πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τον προγραμματισμό της, την κοστολόγηση και την διαχείριση της στον Λίβανο. Αποτέλεσμα 5: Προώθηση μοντέλων απόκτησης γνώσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εργασία στον Λίβανο και αύξηση της αναγνωσιμότητάς τους.
Αποτέλεσμα 6: Προσδιορισμός νέων κλάδων για την πρακτικά προσανατολισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικού υλικού και υλοποίηση πιλοτικών έργων.

Το έργο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023.Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την ANCE N.G.O.

 

Partners

partner partner partner partner partner partner