Τεχνική βοήθεια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Γκάνα μέσω της υποστήριξης του Υπουργείου Φύλου, Παιδιών και Κοινωνικής Προστασίας για την εφαρμογή της πολιτικής για την κοινωνική προστασία (EuropeAid / 138723 / IH / SER / GH)

Το έργο στοχεύει στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Φύλου, Παιδιών και Κοινωνικής Προστασίας της Γκάνας για να διασφαλίσει την εφαρμογή της Πολιτικής Κοινωνικής Προστασίας.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της Γκάνας αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στη Γκάνα με την ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στη χώρα. Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ιδίως για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, και να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς ευκαιρίες απασχόλησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων (4) ακόλουθων βασικών ενεργειών:
• Ενέργεια 1: Καθιέρωση αποτελεσματικών πρακτικών συντονισμού
• Ενέργεια 2: Ενδυνάμωση της ικανότητα υλοποίησης σε περιφερειακό και περιφερειακό επίπεδο
• Ενέργεια 3: Εκσυγχρονισμός της κατάρτισης και των προγραμμάτων σπουδών σε ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και κατάρτιση κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωση των θεσμικών τους ικανοτήτων
• 4ο: Ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης του Υπουργείου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο
• 5ο: Ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες (2018-2021) και χρηματοδοτείται από το Europeaid

Partners

partner partner partner partner partner partner