Εκπαίδευση για όλους (2008-2011)

Με το πρόγραμμα αυτό η ANCE είχε ως στόχο, με την ενεργό συμμετοχή νέων 18-30 ετών, να προωθήσει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και ειδικότερα τον Στόχο 2 «Να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (Να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά σε όλον τον κόσμο, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Οι δραστηριότητες του προγράμματος υλοποιήθηκαν από τους εθελοντές στην Αίγυπτο και την Πολωνία και κάθε εθελοντής συμμετείχε για περίοδο 6 μηνών.

Στην Αίγυπτο, οι εθελοντές στήριξαν και επέκτειναν τις υπάρχουσες δράσεις της ANCE στα πλαίσια του προγράμματος της «Ένας Ακόμη Πάει Σχολείο», που είχε ως σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε λιγότερο ευνοημένα παιδιά να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη γνώση, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν το μέλλον τους και να ξεφύγουν από τον κύκλο της φτώχειας που αναπόφευκτα οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι εθελοντές, σε συνεργασία με τον φορέα φιλοξενίας EFYF, πραγματοποίησαν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Αναζήτηση και επιλογή μαθητών για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ένας ακόμη πάει σχολείο».
  • Υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των μαθητών.
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαπολιτισμικής μάθησης.
  • Επαφές και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης με φορείς και άτομα της τοπικής κοινωνίας: εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές, πανεπιστήμια, κλπ.
  • Ενημέρωση μελών και εθελοντών της EFYF για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας καθώς και για άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή και την κινητικότητα των νέων.

Στην Πολωνία, οι εθελοντές οργάνωσαν και συμμετείχαν σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη σημασία της παροχής πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους, με στόχο τη μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμμετείχαν επίσης στις δραστηριότητες του τοπικού εταίρου Gaja, του οποίου ο κύριος τομέας δράσης είναι η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων. Οι εθελοντές ενεπλάκησαν στα προγράμματα της οργάνωσης:

  • συνεργασία με παιδιά και νέους στην πόλη Lodz, καθώς και σε μικρότερες πόλεις και χωριά γύρω από το Lodz.
  • σεμινάρια και εκπαίδευση στα πλαίσια του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.
  • προετοιμασία του «Κέντρου Πολιτιστικής και Οικολογικής Εκπαίδευσης και Συναντήσεων Νέων».

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Youth in Action Action 2: European Voluntary service.

Partners

partner partner partner partner partner partner