Ενίσχυση Καινοτόμων Στρατηγικών, Πολιτικών και Κανονισμών στην Ουκρανία (2009-2011)

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, που υλοποιήθηκε από τη Louis Berger SAS, την Intrasoft, τη Logotech, την Advansis και την ANCE, ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την καινοτομία στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι ειδικοί στόχοι ήταν οι εξής:

  • Συμβολή στην αναγνώριση της ουκρανικής πολιτικής καινοτομίας και έρευνας σε κυβερνητικό επίπεδο, που συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ουκρανικού συστήματος καινοτομίας
  • Βελτίωση της προσαρμογής και του συντονισμού των περιφερειακών πολιτικών για την καινοτομία που αντιστοιχούν στις κυβερνητικές προσεγγίσεις και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές
  • Υποστήριξη της βελτίωσης του ρυθμιστικού και νομοθετικού περιβάλλοντος υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας στην Ουκρανία και σκοπός να φέρει την ουκρανική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε συμφωνία με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές
  • Αναβάθμιση των ικανοτήτων του τμήματος του κράτους για την πνευματική ιδιοκτησία και άλλων συναφών φορέων που ασχολούνται με την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και εκείνων που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία.

Το έργο περιλάμβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ανάπτυξη της Κυβερνητικής Πολιτικής για την Καινοτομία σε συμμόρφωση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές
  • Ανάπτυξη των περιφερειακών πολιτικών καινοτομίας σε συμμόρφωση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές
  • Υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας
  • Υποστήριξη των κρατικών τμημάτων που ασχολούνται με την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και άλλων φορέων στον τομέα
  • Ευαισθητοποίηση και προβολή
  • Συμπεράσματα - Συστάσεις

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Partners

partner partner partner partner partner partner