Ευρωπαϊκές πόλεις ως εργαστήρια ενσωμάτωσης. Εργαλεία για την υποστήριξη και την ανάπτυξη (2010)

Το έργο αποσκοπούσε στην υποστήριξη της αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων και κοινοτήτων στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης διαφόρων εργαλείων ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα το έργο είχε ως στόχο:

  1. την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ δήμων και κοινοτήτων των συμμετεχουσών χωρών και την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης ως προς το αίσθημα του «ανήκειν» στην Ευρώπη
  2. την υποστήριξη της αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων και περιφερειών και την παροχή στους συμμετέχοντες, κυρίως στο διοικητικό προσωπικό, των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την προώθηση της αδελφοποίησης μέσω της χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών από την Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  3. τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών φορέων από 7 χώρες; τη προώθηση νέων συνεργασιών μεταξύ πόλεων και κοινοτήτων, την ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών και την υλοποίηση/επέκταση του δικτύων των δήμων και των αδελφοποιημένων κοινοτήτων στα κράτη μέλη.

Το έργο αποσκοπούσε στη διάδοση της ευρωπαϊκής εγγύτητας προς τους πολίτες και στη γνώση τους σχετικά με τους στόχους που επιτεύχθηκαν στα κράτη μέλη και σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος, ήταν η στήριξη της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Το πρόγραμμα προσπάθησε να επικοινωνήσει την ανάγκη για τον άμεσο και ενεργό ρόλο των ευρωπαίων πολιτών, καθώς η Ευρώπη είναι μια περιοχή όπου η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή πλούτου, μνήμης και αξιών.

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Europe for citizens (2007-2013)’, Action 1 – Measure 2.2 "Support measure".

Partners

partner partner partner partner partner partner