Ανθρώπινο δυναμικό, πολύτιμη επένδυση για το ρουμάνικο αγροτουρισμό (2011-2012)

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας (Βορειοδυτική, Δυτική, Νότια – Muntenia, Κεντρική και Βορειοανατολική Ρουμανία) όσον αφορά την πρόσβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην απασχόληση, σε μη γεωργικές δραστηριότητες, σε μια ευέλικτη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου ήταν:

  • Ενημέρωση σε θέματα αναγκών και δυνατοτήτων των ανθρωπίνων πόρων στο αγροτικό περιβάλλον, καθώς και σε θέματα προσφοράς και ζήτησης στην τοπική και περιφερειακή αγορά εργασίας, στις περιοχές όπου υλοποιήθηκε το έργο.
  • Ανάπτυξη ενός καλού συντονισμού των υπηρεσιών που αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό στο αγροτικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των τοπικών και περιφερειακών συνεταιρισμών, με έμφαση στον αγροτικό τουρισμό, για την παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές πρακτικές και πρότυπα.
  • Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργοδοτών στον αγροτικό χώρο σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ανθρώπινων πόρων στο αγροτικό περιβάλλον.
  • Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και βοήθεια στην έναρξη των επιχειρήσεων ή ανεξάρτητων δραστηριοτήτων στο μη γεωργικό τομέα στις αγροτικές περιοχές.
  • Αύξηση των ικανοτήτων και της απασχόλησης των ατόμων στις αγροτικές περιοχές μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε μη γεωργικά επαγγέλματα με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

O ρόλος της ANCE στο πρόγραμμα ήταν να παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό χώρο, ιδιαίτερα στον αγροτικό τουρισμό και να υποστηρίξει τις δράσεις του έργου που στόχευαν στην ανάπτυξη δικτύων, σε περιφερειακό/εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Partners

partner partner partner partner partner partner