Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών με καινοτόμες μεθόδους διείσδυσης στην αγορά εργασίας – Α.Σ. Καλλίστη (2005-2008)

Στόχος του έργου ήταν να διερευνήσει τις υπάρχουσες συνθήκες και όρους απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα και να αναδείξει καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία προώθησης της απασχόλησης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα υφιστάμενα συστήματα. Έμφαση δόθηκε στον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών των γυναικών, των μεθόδων και προϋποθέσεων υποστήριξης τους όσον αφορά την τοποθέτηση και επαγγελματική διαδρομή σε θέσεις εργασίας που διασφαλίζουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (αμοιβές, εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης, κλπ), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τοπικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν:

  • διεξαγωγή έρευνας σε εθνικό επίπεδο για τη γυναικεία απασχόληση και αμοιβή
  • εκπόνηση Οδηγού εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς γυναίκες και ενημέρωσης Εργοδοτών
  • πιλοτική εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων συμβουλευτικής στήριξης γυναικών και πληροφόρησης εργοδοτών στις περιοχές αναφοράς
  • τοποθέτηση ανέργων γυναικών σε επιχειρήσεις των περιοχών της πιλοτικής εφαρμογής
  • δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Το έργο εξειδικεύθηκε σε πέντε περιοχές μελέτης και (πιλοτικής) εφαρμογής: Διδυμότειχο, Πάτρα, Κερατσίνι, Αγ. Βαρβάρα και Περιστέρι και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Άξονας 1 «Απασχολησιμότητα» - Μέτρο 1.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας).

Partners

partner partner partner partner partner partner