Μελέτη για τις νέες τεχνολογίες και άτομα με αναπηρία (2013)

Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο τον προσδιορισμό των ευκαιριών και απειλών των ατόμων με αναπηρία από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, ως πρωτοβάθμιοι ή /και δευτεροβάθμιοι χρήστες των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Περιλαμβάνει πρωτογενή έρευνα σε δείγμα ατόμων με αναπηρία για τον προσδιορισμό της δυνατότητας παρακολούθησης, προσαρμογής, πρόσβασης και χρησιμοποίησης της νέας τεχνολογίας. Η μελέτη θα αφορά ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της τεχνολογίας σε θέματα συμμετοχής στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πρόσβασης σε πόρους εκπαίδευσης, επικοινωνίας, εργασίας, αναψυχής και πολιτισμού. Επιπλέον θα προσδιορίσει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές ώστε η διαθέσιμη ηλεκτρονική πληροφορία και αλληλεπίδραση σε υπάρχοντα κανάλια όπως η Δημόσια Διοίκηση, τα ΜΜΕ, να καταστεί προσβάσιμη και ανοικτή σε όλους /-ες, πλήρως συμμετοχική για τα Α.με.Α. Το έργο υλοποιείται μέσα από τις ακόλουθες φάσεις:

  1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και σχεδιασμός της μελέτης
  2. Ανάπτυξη εργαλείων έρευνας
  3. Προγραμματισμός και διεξαγωγή των επιμέρους πρωτογενών ερευνών
  4. Σύνθεση και ανάλυση ευρημάτων (πρωτογενών και δευτερογενών)
  5. Ολοκλήρωση και συγγραφή τελικής μελέτης

Partners

partner partner partner partner partner partner