Βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για τον αγροτικό τουρισμό της Ρουμανίας! (2010-2013)

Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων από τις αγροτικές περιοχές, σε Περιφέρειες Νοτιοδυτικά, Νότιο-Muntenia, Νοτιοανατολικά, όσον αφορά την πρόσβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην απασχόληση, σε μη γεωργικές δραστηριότητες σε μία ευέλικτη αγορά εργασίας.

Ειδικοί στόχοι:

  • Βελτίωση του βαθμού ευαισθητοποίησης για τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα, αλλά και της προσφοράς και της ζήτησης στην τοπική και περιφερειακή αγορά εργασίας, εντός των 3 ​​περιφερειών, όπως στοχεύεται από το πρόγραμμα
  • Ανάπτυξη ενός σωστού συντονισμού των υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των τοπικών και περιφερειακών εταιρικών σχέσεων, με έμφαση στον αγροτικό τουρισμό, για την παροχή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να παραχθεί μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα.
  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας και υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων ή ανεξάρτητων δραστηριοτήτων σε μη γεωργικούς τομείς στην αγροτική περιοχή.
  • Αυξημένες αρμοδιότητες και απασχολησιμότητα για άτομα που προέρχονται από τον αγροτικό τομέα και διευκόλυνση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σε μη αγροτικές εργασίες, που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (POSDRU) και από τη Ρουμάνικη Κυβέρνηση

Partners

partner partner partner partner partner partner