Οι νέοι διεκδικούν την ζωή στις κοινότητες -Youth Reclaim Community Life (2011-2012)

Το έργο είχε ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων, ειδικά αυτών με τις λιγότερες ευκαιρίες, σε μια σειρά διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής για όλους. Οι νέοι, και ιδιαίτερα άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, απεξαρτημένοι, έλαβαν μέρος στις επιτροπές νεολαίας που ιδρύθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο, και ασχολήθηκαν με την οργάνωση και τη συμμετοχή τους σε εκστρατείες ενημέρωσης και σε εκδηλώσεις, προσπαθώντας να διερευνήσουν τα ζητήματα της πολιτιστικής πολυμορφίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ξεκινώντας από τις γειτονιές τους. Το έργο στόχευε άμεσα σε 310 νέους από τις χώρες εταίρους – Ιταλία, Εσθονία, Τουρκία, Σλοβενία, Λετονία, Γερμανία, που συμμετείχαν στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Εφαρμογή των εκπαιδεύσεων / εργαστηρίων στη γειτονιά κάθε χώρας-εταίρου για τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη βιώσιμη διαβίωση και την κατανάλωση και την κινητοποίηση της νεολαίας
  • Διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με την πολυμορφία και για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής για όλους: (εκδηλώσεις «Αναδιαμόρφωσης-Επανεξέτασης-Επαναχρησιμοποίησης», γειτονικές σχέσεις «Από Multi-Culti σε Inter-Culti», εκστρατεία ενημέρωσης για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ανταλλαγής με την Τράπεζα Χρόνου, διαγωνισμοί «Πώς να Επαναχρησιμοποιείτε Καλύτερα», εκδηλώσεις CLEAN & GREEN, ένα «Swap not Shop» διαπολιτισμικό παζάρι) για τη νεολαία γενικά, (blog και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία των νέων από διάφορες χώρες, παραγωγή βίντεο για τις βέλτιστες πρακτικές ενός βιώσιμου τρόπου διαβίωσης, παραγωγή ενός ραδιοφωνικού σποτ και διάδοση φυλλαδίων, πανό, αφισών για την προώθηση του φεστιβάλ, κ.λ.π.)
  • Οργάνωση, από τους νέους, ενός διακρατικού φεστιβάλ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πολιτιστικής έκφρασης που αναπτύχθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο (κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων), με στόχο να ενημερώσουν τους υπόλοιπους νέους και το ευρύτερο κοινό γενικότερα, πάνω σε θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη, ρατσισμός και ξενοφοβία.
  • Οι συμμετέχοντες των επιτροπών νεολαίας και άλλοι νέοι στις χώρες της ΕΕ απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες που τους εφοδίασαν με τη γνώση να υποστηρίξουν την αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας με στόχο την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της συνοχής, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας καθώς και την κοινή ευαισθητοποίηση και τη σε βάθος κατανόηση της ατομικής ευθύνης για το περιβάλλον.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα  Youth in action program, Action 4.5. Support to information activities for young people and those active in Youth work and Youth organizations.

Partners

partner partner partner partner partner partner