Τελική Παρουσίαση του έργου «ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ»

Τελική Παρουσίαση του έργου «ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ»

Η τελική παρουσίαση αφορά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου ProVTE και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, πληρώντας τα κύρια κριτήρια βιωσιμότητας, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών και ικανοτήτων για τους φορείς VTE ώστε να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη χώρα.

Το έργο ProVTE επιδιώκει να ενισχύσει τις ικανότητες των βασικών φορέων του συστήματος VTE στο Λίβανο, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, ενώ παράλληλα ενισχύει τις ικανότητές τους να επιτύχουν μετρήσιμα και βιώσιμα αποτελέσματα.

Partners

partner partner partner partner partner partner