Νέο έργο FWC στην Αφρική

Νέο έργο FWC στην Αφρική

Ανάλυση της δέσμευσης, των στρατηγικών και της επιχειρησιακής ικανότητας των Περιφερειακών Οικονομικών Κοινοτήτων (ΠΟΚ) στον τομέα της υγείας

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων πολιτικών, στρατηγικών, εταιρικών σχέσων και της τρέχουσας επιχειρησιακής ικανότητας των κυριότερων Περιφερειακών Οικονομικών Κοινοτήτων (ΠΟΚ) με προγράμματα υγείας-ADC, EAC, ECOWAS, IGAD, IOC-, ιδίως στους τομείς της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής στον τομέα της υγείας, προκειμένου να ενημερωθεί η ΙΝΤΡΑ για την εμπλοκή της με τις εν λόγω ΠΟΚ στον τομέα της υγείας και τη διαμόρφωση των ΠΟΚ.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

1) να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες των ΠΟΚ, την πολιτική, την τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, τις συνεργασίες και τις εκτιμήσεις της πολιτικής οικονομίας σε διάφορους τομείς της υγείας για να ενημερώσει:α) την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων,β) τις αποφάσεις χρηματοδότησης και γ) τον πολιτικό διάλογο.

2) να χαρτογραφήσει πιθανά προγράμματα υγείας των ΠΟΚ χωρίς προφανή αρμοδιότητα στο τομέα της υγείας.

3) να αναλύσει τη συνεργασία μεταξύ αυτών των ΠΟΚ, των ευρωπαϊκών οργανισμών υγείας και των πρωτοβουλιών της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ).

Στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, έμφαση δίνεται στους ακόλουθους τεχνικούς τομείς, που αποτελούν προτεραιότητα στις αφρικανικές στρατηγικές, στο περιφερειακό πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα της ΓΔ ΙΝΤΡΑ για την υποσαχάρια Αφρική και στις ναυαρχίδες της εταιρικής σχέσης ΑΕ-ΕΕ στον τομέα της υγείας: φαρμακευτική ρύθμιση, παρασκευή εμβολίων, πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση πανδημίας(PPR), δημόσια υγεία, οργανισμοί δημόσιας υγείας, σεξουαλική υγεία και δικαιώματα(SRHR), ψηφιακή υγεία, χρηματοδότηση της υγείας και καθολική υγειονομική κάλυψη.

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2023. Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και την FWC και υλοποιείται από την ANCE N.G.O.

Partners

partner partner partner partner partner partner