Γεφύρωση του χάσματος: Ενδυνάμωση και βιώσιμη ανάπτυξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στη Giza (2007-2010)

Στόχος του έργου ήταν η βελτίωση των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε τέσσερις ημι-αγροτικές κοινότητες στην Αίγυπτο, μέσω της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων, των εκπαιδευτικών υποδομών, των κοινωνικό-πολιτιστικών πρωτοβουλιών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι κύριες δράσεις του έργου περιελάμβαναν: Ενδυνάμωση των ικανοτήτων (Capacity Building), Προώθηση της ισότητας των φύλων, Αποκατάσταση εκπαιδευτικών κέντρων, Εκπαίδευση καθηγητών, Δημιουργία Δημόσιων βιβλιοθηκών και Κοινοτικών Κέντρων Πληροφόρησης, Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, Επαγγελματική κατάρτιση, Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, Δράσεις δημιουργίας εισοδήματος.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – EuropeAid (Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών ΜΚΟ – Δράσεις στις Αναπτυσσόμενες Χώρες)

Partners

partner partner partner partner partner partner