ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ (10/2018- 03/2019)

Το έργο αποσκοπεί στο να αξιολογήσει δράσεις που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν η ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ιορδανία και να προσδιορίσει τους βασικούς τομείς μελλοντικής υποστήριξης. Το έργο περιλαμβάνει:

• Την αξιολόγηση πέντε έργων (που έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται) στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος. Η αξιολόγηση θα παρέχει προς τις σχετικές υπηρεσίες της ΕΕ, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό ενημέρωση αναφορικά με α) τη συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων της υποστήριξης της ΕΕ προς τον τομέα της εκπαίδευσης (2011-2018), και β) βασικά διδάγματα, βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί το τρέχον (αν χρειάζεται) και μελλοντικό Πρόγραμμα (-τα).
• Προγραμματικό σχεδιασμό/Διαμόρφωση προγράμματος (Identification assignment) με βασικό σκοπό τη συγκέντρωση και την ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών για την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ιορδανία και την κυβέρνηση της Ιορδανίας για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα και το πεδίο εφαρμογής ενός προγράμματος στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2019.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:
• Προκαταρκτική εξέταση εγγράφων; αναθεώρηση του πλαισίου λογικής της (intervention logic) παρέμβασης, των κριτηρίων και δεικτών αξιολόγησης; αρχικές συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς
• Εις βάθος ανάλυση εγγράφων, συνεντεύξεις και προσδιορισμός των αρχικών απαντήσεων στα Ερωτήματα Αξιολόγησης.
• Συναντήσεις (σε επίπεδο χώρας) με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς; συλλογή των πρωτογενών στοιχείων με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης βασιζόμενης στις αρχές της ισοτιμίας/αμεροληψίας, στοχεύοντας στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων π.χ. πρόσφυγες από τη Συρία, παιδιά με ειδικές ανάγκες, κορίτσια; συλλογή και ανάλυση δεδομένων
• Διαμόρφωση της συνολικής αξιολόγησης, συμπεράσματα και προτάσεις
• Προσδιορισμός του μελλοντικού προγράμματος εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2019

Το έργο χρηματοδοτείται από την Σύμβαση-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Eξωτερικής Bοήθειας 2018 (FWC SIEA 2018) υπό το Lot 4: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίχτυ Ασφαλείας

Partners

partner partner partner partner partner partner