ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (PrimCare SPSP) (FWC SIEA 2018- LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝH ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Από επιδημιολογική άποψη, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τετραπλή επιβάρυνση από νοσήματα όπως (1) HIV / AIDS και Φυματίωση (2) ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια και οδηγούν σε υψηλά επίπεδα Μητρικής και Παιδικής (κάτω των 5 ετών) θνησιμότητας (3) Μη Μεταδιδόμενες Ασθένειες, δηλαδή ασθένειες που χαρακτηρίζουν περισσότερο τις προηγμένες κοινωνίες (4) Βία και τραυματισμοί. Υποστηρίζοντας το στόχο της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής για την υγεία, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα στήριξης πολιτικής για την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας (126 εκατ. ευρώ) τέθηκε σε εφαρμογή το 2011 και διήρκησε έως τις 03/02/2017.

Στόχος του Προγράμματος Στήριξης της Πολιτικής για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη Υγείας (PrimCare SPSP) είναι να υποστηρίξει τις τρέχουσες κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να κάνει το σύστημα: α) πιο δίκαιο, χάρη στην Καθολική Υγειονομική Κάλυψη (Εθνικό Ασφαλιστικό σύστημα Υγείας) β) πιο αποτελεσματικό γ) πιο αποδοτικό. Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα ήταν τα εξής: α) Αυξημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης β) Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης γ) Βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης δ) Ταχεία εφαρμογή των εθνικών σχεδίων για το HIV / AIDS και της φυματίωσης ε) Βελτίωση της υγείας των μητέρων και των παιδιών. Οι κύριοι στόχοι αυτού του έργου / αξιολόγησης είναι:

  • Να εκπονήσει μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των παλαιότερων επιδόσεων του PrimCareSPSP, χρησιμοποιώντας τα πέντε πρότυπα κριτήρια αξιολόγησης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ): συνάφεια, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα και προοπτικές των επιπτώσεων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά με βάση τους αναμενόμενους στόχους, και τους λόγους που δικαιολογούν τα αποτελέσματα αυτά, σύγκριση με άλλους τρόπους βοήθειας, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια (ή η ασυμφωνία) των εν λόγω τρόπων με τη δημοσιονομική στήριξη, τις επιπτώσεις της δράσης δημοσιονομικής στήριξης στα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
  • Να καταγράψει βασικά διδάγματα, βέλτιστες πρακτικές, συμπεράσματα και σχετικές συστάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις, ιδίως στις χώρες μεσαίου και υψηλού-μεσαίου εισοδήματος, σύμφωνα με το SDG8 της προόδου της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, ταυτόχρονα με την παραγωγή βίντεο, μελετών ειδικών περιπτώσεων, ανάλυση κόστους/αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και κλιμάκωσης, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία των επιτευγμάτων του προγράμματος.

Το έργο υλοποιείται από την ANCE σε συνεργασία με την EMERCON.

Partners

partner partner partner partner partner partner