Πολλαπλή νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για αποτελεσματική εκπαίδευση

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει μια καινοτόμο παιδαγωγική τεχνολογία με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα σχετικά με τις μαθησιακές διαδικασίες των ατόμων. Η μεθοδολογία προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς ώστε να διευρύνουν τις ικανότητές τους, προκειμένου να ακολουθήσουν μια αρκετά διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Το βασικό στοιχείο της νέας τεχνολογίας είναι η θεωρία του Gardner για την Πολλαπλή Νοημοσύνη (ΜΙ), η οποία αποκάλυψε ότι κάθε άτομο έχει το δικό του κυρίαρχο προφίλ νοημοσύνης, μέσω του οποίου μπορεί εύκολα να μάθει και να απομνημονεύει τη νέα γνώση. Σύμφωνα με τον Gardner υπάρχουν 8 τύποι νοημοσύνης ( γλωσσική, χωροταξική, μουσική, σωματική-κιναισθητική, λογικομαθηματική, φυσιογνωστική, ενδοπροσωπική και διαπροσωπική) και το κύριο προφίλ κάθε ατόμου συντίθεται από τον μοναδικό συνδυασμό όλων αυτών. Η καινοτομία της νέας προσέγγισης έγκειται στο ότι επιτρέπει στους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν κάθε είδος νοημοσύνης και όχι μόνο αυτών που συνδέονται με τον  κλασικό τρόπο διδασκαλίας, δηλαδή τη γλωσσική και τη λογικομαθηματική. Η τεχνολογία ΜΙ θα δημιουργήσει ισότιμες συνθήκες για όλους τους μαθητές με βάση τη δυνατότητα τους για προσωπική ανάπτυξη. Η τεχνολογία ΜΙ απαιτεί πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες από τον δάσκαλο, τονίζοντας παράλληλα τις ικανότητές του.  Στόχος είναι η παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από τους διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς κανόνες συμπεριφοράς που ακολουθούν.

Οι δραστηριότητες του έργου συνδυάζουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία με τη μεθοδολογία του MI και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μετατροπή της γνώσης σε ένα τελικό προϊόν. Θα δημιουργηθούν προγράμματα σπουδών για την κατάρτιση των παιδαγωγών και ένα εγχειρίδιο για την παροχή βασικών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση της τεχνολογίας MI. Μέσω των δραστηριοτήτων θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και σχετικά με τον τρόπο αύξησης της παιδαγωγικής τους ικανότητας. Θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως αποτέλεσμα των ταχέως αυξανόμενων ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών σε κίνδυνο και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: (1) Ανάλυση των σύγχρονων μαθησιακών προβλημάτων - Προθυμία για αλλαγή, (2) Μοντέλο προγράμματος σπουδών για την απόκτηση προσόντων από δασκάλους και σπουδαστές από παιδαγωγικές ειδικότητες και (3) Εγχειρίδιο: Πολλαπλή νοημοσύνη - Μεθοδολογία και μέσα να παράγεται σε 6 γλώσσες με ανοικτή πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου και του EPALE.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και τελειώνει τον Σεπτέμβριο του 2021.  Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS και υλοποιείται από: GIS-Transfer Center (Βουλγαρία), TEHNOKRATI (Βουλγαρία), J & M Synergie (Γαλλία), CSFVM (Ιταλία), DEFOIN (Ισπανία).

Partners

partner partner partner partner partner partner