Η ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στα πλαίσια του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Μολδαβίας (2009-2011)

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ANCE σε συνεργασία με τον τοπικό φορέα Regional Environmental Centre Moldova (REC Moldova) και στόχευε στην προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας στα πλαίσια ενίσχυσης της προσπάθειας της Μολδαβίας για τη δημιουργία βιώσιμης βάσης για την αγροτική μεταρρύθμιση και τη μείωση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο της εθνικής της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα είχε ως στόχο την:

  • Προώθηση των αρχών της βιολογικής γεωργίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
  • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών (γεωπόνων, γεωτεχνολόγων, κλπ) και των αγροτών στον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας.
  • Προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ κυβερνητικών φορέων, τοπικών αρχών, αγροτών και λοιπών περιβαλλοντικών και αγροτικών φορέων
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών, των κρατικών αρχών, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, των αγροτικών επιχειρήσεων, των φορέων καταναλωτών, και του ευρύτερου κοινού.
  • Προώθηση της διαδικασίας πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων.
  • Ενίσχυση της προώθησης των βιολογικών προϊόντων στις αγορές.

Η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών (γεωπόνων, γεωτεχνολόγων, κλπ) και κυρίως των αγροτών στον τομέα των βιολογικών καλλιεργειών θα δώσει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν νέες γεωργικές πρακτικές που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (και των οικογενειών τους). Επίσης, με την πιλοτική εφαρμογή βιολογικών καλλιεργειών, αλλά και την γενικότερη προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί η απασχόληση στο Falesti, αλλά και στη Μολδαβία γενικότερα.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic Aid) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Partners

partner partner partner partner partner partner