Υποστήριξη για την παροχή μιας καινοτόμου, αποτελεσματικής και δίκαια προσβάσιμης προσφοράς κατάρτισης που ικανοποιεί τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες σε 8 περιοχές του Νίγηρα (FWC SIEA 2018 – LOT 4 : Human development and safety net)

Ο Νίγηρας αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου έλλειψη ασφάλειας, ιδίως ως αποτέλεσμα τρομοκρατικών ομάδων που εδρεύουν στην περιοχή. Υπάρχει έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να είναι εκτός εργασίας και κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη των νέων και η συμβολή τους στη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για τη κυβέρνηση. Ωστόσο, η διαδικασία ανανέωσης του συστήματος TVET της χώρας απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή της. Πρέπει να ενισχυθούν οι ικανότητες των σχετικών φορέων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως εκείνων που είναι αποκεντρωμένοι στις 8 περιοχές του Νίγηρα.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των 8 περιοχών του Νίγηρα μέσω της:

  • Προσφοράς συγκεκριμένων στοιχείων στους πληθυσμούς για να παρακινήσουν την επιλογή τους για επαγγελματικής κατάρτισης
  • Δημιουργίας αποτελεσματικού και βιώσιμου περιφερειακού και εθνικού προγραμματισμού TVET που να είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα και τις ανάγκες της οικονομίας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το έργο αποσκοπεί στην:

  • Ενίσχυση των δυνατοτήτων διεύθυνσης του υποτομέα TVET.
  • Εξέλιξή του TVET προς μια κατεύθυνση μεγαλύτερης αποσυγκέντρωσης και αποκέντρωσης.
  • Διαφοροποίηση της αρχικής και συνεχούς προσέγγισης της κατάρτισης, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση και την ποιότητα, ιδίως στους τομείς που είναι απαραίτητοι για την αγροτική ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των κοριτσιών και των γυναικών.
  • Ανάπτυξη ενός εθνικού τυποποιημένου συστήματος μαθητείας.

Διάρκεια: Ιανουάριος 2021 - Αύγουστος 2023

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από τη LUVENT σε συνεργασία με την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner