ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΧΙΣΤΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΚΙΣΤΑΝ (FWC SIEA 2018-LOT4: Human Development and Safety Net) (Ιούλιος 2019 – Μάϊος 2022)

Με προϋπολογισμό €46,79 εκ., το πρόγραμμα BRACE (Αγροτική Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Κοινοτήτων του Μπαλοχιστάν) επιχειρεί να υποστηρίξει την Κυβέρνηση του Μπαλοχιστάν στη μείωση της αρνητικής επίδρασης που δημιουργείται από την οικονομική στέρηση, τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την

κλιματική αλλαγή, μετατρέποντας αυτούς τους παράγοντες σε ευκαιρίες

για δημιουργία και ενδυνάμωση των κοινοτήτων συμμετέχοντας ενεργά

στον εντοπισμό και στην υλοποίηση βιώσιμων κοινωνικο – οικονομικών

δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε συνεργασία με τοπικές αρχές.

Το Πρόγραμμα έχει δύο συγκεκριμένους στόχους: 1) να ενδυναμώσει τους πολίτες και τις κοινότητες και να τους προσφέρει αφενός τα μέσα που θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες κοινοτικά εστιασμένες και με γνώμονα την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στη δημόσια πολιτική μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους 2) να προάγει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών αρχών ώστε να διαχειριστούν και να εμπλέξουν τις κοινότητες σε θεσμικές διαδικασίες όπως στον σχεδιασμό του τοπικού δημόσιου τομέα, στα οικονομικά καθώς και σε διαδικασίες υλοποίησης.

Ο γενικός στόχος του παρόντος έργου είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Πακιστάν να διασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος BRACE σχετικά με τα στοιχεία της σύμβασης που αφορούν στην επιχορήγηση και στην τεχνική βοήθεια.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

➢ ανεξάρτητη παρακολούθηση του προγράμματος, αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι, λήψη αποφάσεων, διόρθωση πορείας και εκπαίδευση·

➢  αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος (πρόοδος στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων, παράδοση των αποτελεσμάτων, δραστηριότητες, επίτευξη αποτελεσμάτων και αντίκτυπου και αξιοποίηση των πόρων).

➢ αξιολόγηση της ποιότητας και της ικανότητας των υφιστάμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης από τους Εταίρους Υλοποίησης του Προγράμματος.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και θα διαρκέσει τριάντα πέντε (35) μήνες, μέχρι τον Μάιο του 2022. Το έργο υλοποιείται από τους παρακάτω εταίρους: ANCE, Pinto Luvent, Action Against Hunger και KMOP.

 

Partners

partner partner partner partner partner partner