ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΛΙ- 10/ 2018-12/2018

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Μάλι, περίπου 100 εκατ. Ευρώ διατίθενται στο Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τη στήριξη του τομέα της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 2014-2020. Η υποστήριξη αυτή στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της μάθησης για όλους τους Μαλιανούς νέους και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Από το κονδύλιο αυτό δεσμεύθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ για το Πρόγραμμα Υποστήριξης για τη Βασική Εκπαίδευση στο Μάλι (PROF), της οποίας η Συμφωνία Χρηματοδότησης υπεγράφη στις 6 Απριλίου 2016. Με περίοδο εφαρμογής 66 μηνών (συμπεριλαμβανομένων 42 μηνών επιχειρησιακής εφαρμογής και 24 μηνών από το κλείσιμο), το πρόγραμμα PROF σκοπεύει να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες που ορίζονται στο Προσωρινό Πρόγραμμα Ανάκαμψης του τομέα της Εκπαίδευσης και στην Επαγγελματική Κατάρτιση.

Οι ειδικοί στόχοι του PROF είναι τρεις: i) Βελτίωση της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης, (ii) Ενίσχυση της αποκεντρωμένης διαχείρισης του βασικού εκπαιδευτικού συστήματος, (iii) Βελτίωση της πρόσβασης για τα παιδιά που βρίσκονται εκτός σχολείου.

Ο ειδικός στόχος αυτής της αποστολής ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι να παράσχει στους διάφορους φορείς του PROF με τα στοιχεία που τους επιτρέπουν να αξιολογούν την πρόοδο του προγράμματος έναντι των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων.

Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί βάσει των πέντε βασικών κριτηρίων της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ: σχετικότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και αντίκτυπος. Επιπλέον, θα εξεταστούν δύο συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της ΕΕ: 1) Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, από την άποψη της σύλληψής του και της εφαρμογής του. 2) Τη συνοχή του ίδιου του προγράμματος σε σχέση με τη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μάλι και εκείνη των κρατών μελών.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

- Έρευνα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συνοδευτικών εγγράφων, επαναδιατύπωση των ερωτήσεων αξιολόγησης, επανεξέταση του σχεδίου εργασίας και προετοιμασία της  πρακτικής φάσης.

- Επιτόπια έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο Μάλι

- Τελική φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης και των συστάσεων καθώς και προτάσεων για μελλοντικά προγράμματα στήριξης της εκπαίδευσης στο Μάλι.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) και υλοποιείται μέσω της Σύμβασης Πλαίσιο SIEA 2018 - Lot 4 Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίχτυ Ασφαλείας, του οποίου η ANCE ηγείται της Κοινοπραξίας.

Partners

partner partner partner partner partner partner