Υποστήριξη για μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, περιφερειοποίηση και διαχείριση νοσοκομείων – ΦΑΣΗ II (Μαρόκο)

"Support for health sector reform, regionalization and hospital management - PHASE II" (ENI/2017/40-313) - (FWC SIEA 2018 - LOT 4: Human Development And Safety Net).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού μέσα σε ένα πλαίσιο γενίκευσης της καθολικής κάλυψης υγείας στο Μαρόκο.

Τα κύρια αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν σε αυτό το έργο είναι η παροχή των ακόλουθων σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς:

- Περιφερειακές ομάδες υγείας (GST) συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των δικτύων περίθαλψης (νοσοκομειακή, ESSP, επείγοντα περιστατικά, ιατρο-κοινωνικά) θα εφαρμοστούν στις 9 περιοχές-στόχους του προγράμματος11.

- Περιφερειακές υπηρεσίες υγείας (ARS) συμπεριλαμβανομένων εργαλείων εδαφικής εμψύχωσης υλοποιούνται σε τουλάχιστον 5 από τις 9 περιοχές-στόχους του προγράμματος.

- Ένα βαρόμετρο ικανοποίησης των χρηστών από την υγεία, ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου είναι λειτουργικό σε τουλάχιστον 5 από τις 9 περιοχές-στόχους του προγράμματος.

- Το σύστημα διαπίστευσης νοσοκομείων λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο και σε τουλάχιστον 9 περιφερειακά νοσοκομεία στις περιοχές-στόχους του προγράμματος.

- Το σύστημα τιμολόγησης νοσοκομείων λειτουργεί σε τουλάχιστον 9 περιφερειακά νοσοκομεία στις περιοχές-στόχους του προγράμματος.

- Το αποθετήριο σχετικά με το φύλο προωθείται σε τουλάχιστον 5 από τις 9 περιοχές-στόχους του προγράμματος.

- Τουλάχιστον 60 επιχειρησιακοί διευθυντές εκπαιδεύονται στην εδαφική διαχείριση στον τομέα της υγείας (σε σχέση με τους άξονες GST και ARS) ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου.

 

Το έργο θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023. Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την Institutions & Development.

Partners

partner partner partner partner partner partner