Τεχνική Βοήθεια – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μπουρούντι

Ο τίτλος του έργου είναι  «Τεχνική Βοήθεια - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μπουρούντι» (FWC SIEA 2018 – LOT 4: Human Development and Safety Net).

Παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις και κρίσεις, το Μπουρούντι υφίσταται σημαντικές αλλαγές από το 2011. Μέσω διαρθρωτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, το έθνος εργάζεται για την επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, το Μπουρούντι ευθυγραμμίζει τους στόχους του με το «Όραμα του Μπουρούντι για μια αναδυόμενη χώρα το 2040», με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς.

Η ΕΕ, σε συνεργασία με το Μπουρούντι, δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση στο Πολυετές ενδεικτικό της πρόγραμμα 2021-2024, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο της. Αυτό το έργο τεχνικής βοήθειας ευθυγραμμίζεται με το Πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και το Τομεακό Σχέδιο Εκπαίδευσης 2022-2030 και στοχεύει:

  • Εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μεταξύ των εταίρων.
  • Ενίσχυση του τεχνικού και στρατηγικού συντονισμού.
  • Εφαρμογή εναρμονισμένης παρακολούθησης προόδου και παρακολούθησης σχεδίου ορατότητας.
  • Συντονίζει τις Επιτροπές Διεύθυνσης και Τεχνικής Παρακολούθησης.
  • Παροχή οικονομικής υποστήριξης και καθοδήγησης στο Υπουργείο.
  • Συνεργασία για μια μισθολογική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής.
  • Διασφάλιση οριζοντίων ζητημάτων σε όλες τις δραστηριότητες.
  • Οργάνωση δραστηριοτήτων με την περιφερειακή και εθνική πρωτοβουλία εκπαιδευτικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τη Luvent Consulting. Η ημερομηνία έναρξής του είναι 14/1/2024 και η διάρκειά του είναι 34 μήνες.

Partners

partner partner partner partner partner partner