Διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες για την ενεργο και υγιή γήρανση (Funmilies)

Στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μοναξιάς, της απομόνωσης, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με την καθιστική ζωή και την έλλειψη μετακίνησης των ηλικιωμένων (65+) στην Ευρώπη μέσω της προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης. Επιδιώκει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, ιδίως υποστηρίζοντας την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για τη σωματική δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική άσκηση και την πρόσκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς και με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την υγιή γήρανση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής (2012/C 396/02).

Το έργο στοχεύει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης στον αθλητισμό μιας συνήθως αποκλεισμένης ομάδας, αυτής των ατόμων άνω των 65 ετών, μέσω της προώθησης της διαγενεακής συνεργασίας και με ιδιαίτερη προσοχή στη συναισθηματική ανάπτυξη και βελτίωση της υγείας των δικαιούχων μέσω διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων με τα νέα μέλη της οικογένειάς τους (25-).

Το έργο έχει ως στόχο:

  • Ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας σε αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών των ηλικιωμένων των 65+ και των νέων των 25- στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
  • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων των επαγγελματιών του αθλητισμού στην οργάνωση/υλοποίηση διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων που παρακινούν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων 65+στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας, της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης των ηλικιωμένων (και νεότερων) πολιτών στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
  • Αύξηση της πρόσβασης ατόμων 65+ σε αθλητικές δραστηριότητες και σχετικές πληροφορίες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία.
  • Ενίσχυση των σωματικών δεξιοτήτων, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της αυτοεκτίμησης και των ψυχολογικών δεξιοτήτων, των γνωστικών δεξιοτήτων και της γενικής ευημερίας των ηλικιωμένων (65+) και των νέων (25 ετών) στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία, μέσω της συνεργασίας σε κοινές αθλητικές δραστηριότητες.
  • Προώθηση της έννοιας και των οφελών των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων (και εργαλείων για την εφαρμογή του) στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στους τομείς του αθλητισμού, της υγιούς διαβίωσης και της ενεργού γήρανσης.

 

Το έργο ξεκινά τον Ιανουάριο του 2021 και λήγει τον Δεκέμβριο του 2022. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Sports 2019 και υλοποιείται από τους: ANCE, Active Bulgarian Society, CSC Danilo Dolci, Budapest Association for International Sports και Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας της Σλοβενίας.

Partners

partner partner partner partner partner partner