ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTIVE CITIZENS FUNDS – ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ANCE»

«Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE»

Το έργο "Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE" στοχεύει στο να συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα της οργάνωσης, στην εξασφάλιση μεγαλύτερης προβολής, προώθησης και δημοσιότητας του έργου της, στην ενίσχυση των ικανοτήτων και πρακτικών της σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, το φύλο, την ισότητα φύλων αλλά και τους υπόλοιπους άξονες δράσης της (κοινωνική ένταξη, ευπαθών ομάδων, ανθρώπινα δικαιώματα, αθλητισμός, εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία, βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργός πολιτειότητα κ.α.). Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις όπως πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας, σύναψη συνεργασιών με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και συμμετοχή σε networking events καθώς και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ενδυνάμωσή της οργάνωσης και η παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών προς τις ωφελούμενες ομάδες.

Το έργο «Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ANCE.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Ειρήνη Βλαχάκη, e-mail: evlachaki@ance-hellas.org , Τηλέφωνο: 210 8215044

Παραδοτέα του έργου:

Newsletter 1

Newsletter 2

Διμερείς Συναντήσεις 

European Networking Event 

Partners

partner partner partner partner partner partner