Τεχνική Βοήθεια – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μπουρούντι

Το έργο αποσκοπεί στην παροχή τεχνικής βοήθειας αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μπουρούντι.

Η ΕΕ, σε συνεργασία με το Μπουρούντι, δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση στο Πολυετές ενδεικτικό της πρόγραμμα 2021-2024, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο της. Αυτό το έργο τεχνικής βοήθειας ευθυγραμμίζεται με το Πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και το Τομεακό Σχέδιο Εκπαίδευσης 2022-2030 και στοχεύει:

  • Εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μεταξύ των εταίρων.
  • Ενίσχυση του τεχνικού και στρατηγικού συντονισμού.
  • Εφαρμογή εναρμονισμένης παρακολούθησης προόδου και παρακολούθησης σχεδίου ορατότητας.
  • Συντονίζει τις Επιτροπές Διεύθυνσης και Τεχνικής Παρακολούθησης.
  • Παροχή οικονομικής υποστήριξης και καθοδήγησης στο Υπουργείο.
  • Συνεργασία για μια μισθολογική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής.
  • Διασφάλιση οριζοντίων ζητημάτων σε όλες τις δραστηριότητες.
  • Οργάνωση δραστηριοτήτων με την περιφερειακή και εθνική πρωτοβουλία εκπαιδευτικών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τη Luvent Consulting.

Το έργο ξεκίνσε τον Δεκέμβριο του 2023 και η διάρκειά του είναι 34 μήνες.

*Ελληνικός τίτλος: Τεχνική βοήθεια – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Μπουρούντι.

Partners

partner partner partner partner partner partner