Η ANCE έγινε μέλος του Δικτύου εταιριών «Diversity in the Workplace».

Η ANCE έγινε μέλος του Δικτύου εταιριών

Η ANCE θέλοντας να συμβάλει στη διάδοση & στήριξη του μηνύματος της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, έγινε μέλος του Δικτύου εταιριών Diversity in the Workplace. Υπογράφοντας τη χάρτα της Διαφορετικότητας, η οργάνωση αναλαμβάνει να:

  1. Προχωρήσει σε ενέργειες εσωτερικής εταιρικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στη διαφορετικότητα και τις διάφορες πτυχές της σε συνεργασία με φορέα/φορείς που εξειδικεύονται στο θέμα αυτό, οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά κατόπιν στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας αντίστοιχης εσωτερικής πολιτικής και εργασιακής κουλτούρας στον οργανισμό
  2. Επικοινωνήσει εσωτερικά την προώθηση της αρχής της μη διάκρισης και τις πρακτικές που ήδη υιοθετούνται ή που θα σχεδιαστούν εκ νέου ή θα προσαρμοστούν για τον λόγο αυτό με διάφορους τρόπους όπως εκπαιδεύσεις, ανακοινώσεις ή συμπερίληψη της αρχής στον κανονισμό λειτουργίας
  3. Εντάξει την αρχή και την πρακτική της μη διάκρισης στις διαδικασίες πρόσληψης, από την αναγγελία της θέσης και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων αλλά και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης κάθε εργαζομένου στον οργανισμό, όπως και την εφαρμογή της ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις θέσεις και βαθμίδες με έμφαση στα προσόντα κάθε ατόμου
  4. Καθιερώσει έναν μηχανισμό αναφοράς περιστατικών διάκρισης ή να ανανεώσω τον υπάρχοντα και να διευκολύνω τη διάχυση της πληροφορίας ως προς το μηχανισμό διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων ανά τμήμα αλλά και στο σύνολό τους
  5. Σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη γενικότερα ό,τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία αλλά και ό,τι προβλέπεται βάσει των ταυτοτήτων κάθε εργαζομένου
  6. Διαδίδει και να προωθώ το μήνυμα της διαφορετικότητας και των ανάλογων δράσεών μου σε πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές
  7. Κάνει απολογισμό σε ετήσια βάση των πρακτικών που υιοθέτησα και τις δράσεις στις οποίες προέβην για την προώθηση της αρχής της μη διάκρισης, και να ανακοινώνω τον απολογισμό αυτό στο Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://diversityintheworkplace.gr/el/

Partners

partner partner partner partner partner partner