ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ TOMEA ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΡΕΝΑΔΑ (FWC SIEA 2018- LOT4: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (01/04/2019- 30/06/2019)

Το 11ο τομεακό πρόγραμμα υγείας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στη Γρενάδα είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο δίνει έμφαση στην προληπτική υγειονομική φροντίδα του πληθυσμού για να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης των επιπτώσεων των χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων. Προκειμένου να καλυφθεί το μεταβαλλόμενο επιδημιολογικό προφίλ του πληθυσμού και να διευρυνθεί το φάσμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, προσβάσιμων σε επίπεδο κοινότητας, η κυβέρνηση έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα πολιτικής και θεσμικής μεταρρύθμισης, το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές των συστημάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης και το οποίο πρέπει να διαχειριστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, ώστε να εξασφαλίσει ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μετριάζει τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα.

Αν και το Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης είναι βασικό για το στρατηγικό σχεδιασμό των προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής περίθαλψης και του τομέα της υγείας εν γένει, τα υφιστάμενα πλαίσια πρέπει να ενισχυθούν ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεχής αξιολόγηση του τομεακού προγράμματος, να εξασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό, και ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι άποροι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, μέσω μιας Συμφωνίας Χρηματοδότησης (FED/2014 /037-521), την 11η τομεακή στήριξη του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον τομέα της Υγείας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης της Γρενάδας, έλαβε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του τομέα της υγείας.

Ειδικότερα, ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη και θεσμοθέτηση ενός Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για το Υπουργείο Υγείας της Γρενάδας. Αυτό το Σύστημα θα βοηθήσει το Υπουργείο Υγείας στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής της Πρωτοβάθμιας Πολιτικής Υγείας και άλλων προγραμμάτων στον τομέα της υγείας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων όλων των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται στον τομέα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) και υλοποιείται από την ANCE σε συνεργασία με την Pinto Luvent GmbH.

Partners

partner partner partner partner partner partner